The Cauchy problem for the 2D Zakharov-Kuznetsov equation

Date: 
2018/07/20 Fri 15:30 - 17:30
Room: 
Room 251, Building No.3
Speaker: 
Shinya Kinoshita
Affiliation: 
Nagoya University