Math. Unit Members

Current Board Members: FY2023

 • KATO, Tsuyoshi (Director)
 • OZAWA, Narutaka (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • ICHINO, Atsushi
 • OHKITANI, Koji
 • KATO, Syu
 • SHIMIZU, Senjo
 • FUJIWARA, Koji
 • COLLINS, Benoit
 • MAEKAWA, Yasunori
 • MAKINO, Kazuhisa
 • MOCHIZUKI, Takuro

Past Board Members: FY2022

 • KATO, Tsuyoshi (Director)
 • OZAWA, Narutaka (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • IRITANI, Hiroshi
 • OHKITANI, Koji
 • KATO, Syu
 • NAMIKAWA, Yoshinori
 • HINO, Masanori
 • FUJINO, Osamu
 • MAEKAWA, Yasunori
 • MOCHIZUKI, Takuro
 • YUKIE, Akihiko

Past Board Members: FY2021

 • KATO, Tsuyoshi (Director)
 • OZAWA, Narutaka (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • IZUMI, Masaki
 • ICHINO, Atsushi
 • KATO, Syu
 • FUJIWARA, Koji
 • MAEKAWA, Yasunori
 • MOCHIZUKI, Takuro
 • NAMIKAWA, Yoshinori
 • TAMAGAWA, Akio
 • YUKIE, Akihiko

Past Board Members: FY2020

 • NAMIKAWA, Yoshinori (Director)
 • KATO, Tsuyoshi (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • IZUMI, Masaki
 • ICHINO, Atsushi
 • IRITANI, Hiroshi
 • OZAWA, Narutaka
 • ONO, Kaoru
 • KATO, Syu
 • HINO, Masanori
 • FUJIWARA, Koji
 • MOCHIZUKI, Takuro

Past Board Members: FY2019

 • NAMIKAWA, Yoshinori (Director)
 • ONO, Kaoru (Chairperson)
 • ARAKAWA, Tomoyuki
 • HINO, Masanori
 • IRITANI, Hiroshi
 • IZUMI, Masaki
 • KATO, Tsuyoshi
 • KUMAGAI, Takashi
 • MOCHIZUKI, Takuro
 • OHTSUKI, Tomotada
 • YUKIE, Akihiko

Past Board Members: FY2018

 • NAMIKAWA, Yoshinori (Director)
 • MUKAI, Shigeru (Chairperson)
 • HINO, Masanori
 • KATO, Tsuyoshi
 • KOKUBU, Hiroshi
 • KUMAGAI, Takashi
 • MORIWAKI, Atsushi
 • OHTSUKI, Tomotada
 • ONO, Kaoru
 • TAMAGAWA, Akio
 • UE, Masaaki
 • YUKIE, Akihiko

Past Board Members: FY2017

 • KOKUBU, Hiroshi (Director)
 • MUKAI, Shigeru (Chairperson)
 • FUJIWARA, Koji
 • KUMAGAI, Takashi
 • MORIWAKI, Atsushi
 • NAKAJIMA, Hiraku
 • NAMIKAWA, Yoshinori
 • OHTSUKI, Tomotada
 • ONO, Kaoru
 • SAKAJO, Takashi
 • UE, Masaaki
 • YUKIE, Akihiko

Past Board Members: FY2016

 • KOKUBU, Hiroshi (Director)
 • MUKAI, Shigeru (Chairperson)
 • IKEDA, Tamotsu
 • KUMAGAI, Takashi
 • NAKAJIMA, Hiraku
 • NAMIKAWA, Yoshinori
 • OHTSUKI, Tomotada
 • OKAMOTO, Hisashi
 • ONO, Kaoru
 • SAKAJO, Takashi
 • YAMAGUCHI, Takao
 • YUKIE, Akihiko